Trung tâm hỗ trợ tìm việc - tuyển dụng cho người nước ngoài Ishikawa

Trung tâm hỗ trợ tìm việc - tuyển dụng cho người nước ngoài Ishikawa sẽ hỗ trợ cho mọi lưu học sinh muốn làm việc tại Tỉnh Ishikawa.